Zavarivanje robotom
Uslugu zavarivanja robotom vrsimo na robotu Fanuc. Dohvat robota je 6000mm i omogućava zavarivanje sa visokim stepenom preciznosti i tačnosti. Zavarivanje robotom u potpunosti otklanja mogućnost greške prilikom zavarivanja jer ne postoji odstupanje niti u jednom zadatom parametru zavarivanja.