a


 Postrojenja za pripremu mineralnih sirovina sastoje se od mašina i uređaja, pomoću kojih se vrši priprema dotične mineralne sirovine po granulometrijskom sastavu za dalju upotrebu ili dalju preradu. Postrojenja za drobljenje i mlevenje mineralnih sirovina razlikuju se po primenjenim tehnološkim procesima, koji zavise od svojstava mineralne sirovine i zahteva korisnika proizvoda ovih postrojenja. Naša firma je kompletno osposobljena da izvrši izradu tehnološke šeme, tehničke dokumentacije, proizvodnju kompletne opreme i montažu, po sistemu "ključ u ruke". Uz naša postrojenja isporučujemo i komandne ormane, vršimo elektromotorni razvod, uzemljenje i osvetljenje postrojenja. Takođe smo u mogućnosti da izvršimo i automatizaciju postrojenja, te da ugradnjom savremene opreme za automatizaciju omogućimo sekvencijalo upuštanje i sekvencijalno zaustavljanje opreme, nadzor nad brzinom traka, nadzor proklizavanja traka, laku regulaciju doziranja materijala, mogućnost upravljanja van komandnog mesta – daljinskim upravljačem, praćenje dostupne količine materijala u bunkerima, obaveštavanje korisnika o potrebi za periodičim održavanjem.

 Prema primenjenim tehnološkim procesima ova postrojenja se dele na:


  • postrojenja za drobljenje

  • postrojenja za klasiranje po krupnoći

  • postrojenja za pranje

  • kombinovana postrojenja


Drobilična postrojenja


 Postrojenja za drobljenje primenjuju se u građevinarstvu za drobljenje građevinskog kamena, u rudarstvu za pripremu ruda za koncentraciju korisnih mineralnih komponenata, u metalurgiji za drobljenje aglomerata, topitelja, itd. Na izbor konkretne šeme procesa drobljenja utiču mnogi faktori. Najvažniji faktor je vrsta mineralne sirovine koja se drobi. Zatim slede: namena proizvoda drobljenja, maksimalna krupnoća polazne sirovine, željeni granulometrijski sastav proizvoda drobljenja, željeni kapacitet, itd.
Postrojenja za klasiranje - separacije


 Postrojenja za klasiranje po krupnoći primenjuju se u rudarstvu za sortiranje ugljeva, za kontrolu gornje granične krupnoće proizvoda drobljenja i mlevenja, u građevinarstvu za sortiranje (separisanje) tucanika i šljunka.Za sve dodatne pojedinosti možete nas kontaktirati.