a


 Spiralni klasifikatori ili dehidratori (engl. helical classifier) su uređaji za klasiranje zrnastih materijala po krupnoći i za grubo odvodnjavanje. Kao sredina za klasiranje primenjuje se voda. Klasifikacija finih čestica čvrstih materijala zasnovana je na brzini padanja čestice u vodenoj ili vazdušnoj sredini. Krupnije čestice zbog svoje veće mase brže padaju u odnosu na sitnije. Klasifikatori sa spiralama mogu se koristiti i za pranje rudnih materijala.

 Ovaj tip klasifikatora se sastoji od korita sa nosećom konstrukcijom, spirala, pogonskog i prenosnog mehanizma i prelivnog praga.

 Korito klasifikatora izrađuje se od čeličnog lima, a karakteriše se svojom: dužinom, širinom, uglom nagiba i visinom prelivnom praga.


Dehidratori sa spiralom


 Dehidrator je spiralni klasifikator koji služi za izdvajanje frakcije 0-4 mm (0-2 mm) iz vode nakon pranja materijala na vibro sitima. Frakciju, koja se istaložila na dnu korita, potiskuje spirala ka gornjem kraju korita. Preliv klasifikatora obično sadrži 60-80% frakcije ispod 0.1mm. U zavisnosti od dužine korita menja se i sadržaj vlage u gotovoj frakciji. U praksi se postiže sadržaj vlage od 20-25 %. Kako bi se produžio radni vek spirale možemo istu zaštititi postavljanjem obloga od čelika otpornog na habanje ili plastičnih masa - poliuretana.


Tehnički podaci - dehidratoriDehidratori sa koficama


 Dehidrator sa koficama je uređaj koji, kao i spiralni dehidrator, poboljšava kvalitet peska time što iz peska ispira komadiće zemlje i drugih nečistoća. Odlikuje se velikim izlaznim kapacitetom, malim utroškom energije, malim gubitkom materijala koji se ispira i dobrim kvalitetom pranja.

 Materijal koji zajedno sa vodom dospe u dehidrator se transportuje pužem, do početnog dela spirale na kom su simetrično raspoređene kofice. Kofice zahvataju materijal i iznose ga iz mašine, a voda se cedi kroz perforaciju kofica.

 Ovaj tip dehidratora je opremljen regulatorom brzine, te se podešavanjem broja obrtaja spirale može fino regulisati kapacitet i kvalitet ispiranja. Sama mašina je veoma robusna, sa samoudesivim sfernim ležajevima na krajevima spirale.Spiralni klasifikatori za pranje materijala - odmuljivači


 Odmuljivači su uređaji koji služe za ispiranje korisnog materijala (rude) od zemlje ili gline. Mogu da prihvate materijal krupnoće do 60 mm. U korito odmuljivača su položene dve spirale sa lopaticama, koje se okreću sinhronizovano. Uz dodatak vode vrši se agresivno pranje materijala i uklanjanje i najlepljivijih glina. Preporučljivo je da se pre odmuljivanja iz materijala odvoji frakcija 0-4 mm jer ona značajno umanjuje efekat pranja materijala. Ugao pod kojim se postavlja odmuljivač zavisi od stepena zaprljanosti materijala i kreće se od 0-14 stepeni.

Za sve dodatne pojedinosti možete nas kontaktirati.